Nyomtatás

A Magyar Fogorvosok Egyesülete Parodontológiai Társaságának alapszabályai

I. Általános rendelkezések

 1. A Parodontológiai Társaság teljes neve: Magyar Fogorvosok Egyesületének Parodontológiai Társasága
 2. A Parodontológiai Társaság neve röviden: MPT ( Magyar Parodontológiai Társaság)
 3. A Parodontológiai Társaság neve angolul: Hungarian Society of Periodontology
 4. A Parodontológiai Társaság neve németül: Ungarische Gessellschaft für Parodontologie
 5. A Parodontológiai Társaság neve franciául: Association Hongroise de la Parodontologie
 6. Az MPT működési területe Magyarország székhelye: 1088. Budapest, Szentkirályi u. 47.
 7. Az MPT a Magyar Fogorvosok Egyesülete 1975-ben alapított Parodontológiai Szekciójának jogutódjaként jött létre.
 8. Az MPT a Magyar Fogorvosok Egyesületének (MFE) alapszabályában megfogalmazott célkitűzésekkel és szakmai alapelvekkel összhangban, mint parodontológiai szakirányú szerveződés, önálló jogi személyiséggel és gazdálkodással rendelkező, saját alapszabálya szerint működő egyesülés.

II. MPT célja és tevékenysége

 1. Létrehozásának és tevékenységének célja a parodontológia hazai fejlődésének támogatása
 2. Céljának megvalósítása érdekében
 • - támogatja a parodontológiával kapcsolatos kutatást, oktatást, továbbképzést,
 • - segíti a kezelési eljárások továbbfejlesztését, új eljárások kidolgozását és ezek elterjesztését,
 • - szakmai hírlevelet, ismertető anyagokat ad ki és terjeszt,
 • - feladatának tekinti a parodontológiával foglalkozók közötti kapcsolattartás megteremtését és fenntartását,
 • - kapcsolatot kíván teremteni a kutatásban és a gyakorlatban dolgozók között,
 • - törekszik arra, hogy a parodontológiát érintő számos szakterület és tudományág (határterületek) fóruma is legyen,
 • - együttműködést alakít ki hazai, külföldi és nemzetközi társaságokkal,
 • - a parodontológiát érintő vitás kérdésekben szakmai tanácsadó funkciót is betölt,
 • - alap és továbbképzési céllal rendezvényeket szervez
 • - tájékoztatást és ajánlást ad tagjainak a parodontológiában használatos módszerekről és anyagokról,
 • - véleményezi külföldi gyártmányú anyagok, eszközök hazai bevezetését,
 • - célul tűzi a hazai parodontológus szakorvosképzés megvalósítását.

III. A MPT tagjai

 

 1. Tagjai lehetnek
 • - közreműködő tagok
 • - aktív tagok és
 • - tiszteletbeli tagok
 • - pártoló tagok
 1. Közreműködő tag lehet az a magyar vagy állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki fogorvosi képesítéssel rendelkezik, tagja a Magyar Fogorvosok Egyesületének és a MPT alapszabályában foglaltakkal egyetért. A tagfelvételi kérelmet a MPT titkárához kell írásban eljuttatni. A kérelmet a titkár előterjesztése alapján a vezetőség bírálja el és dönt a felvételről. A közreműködő tag vezetőségi tagságon kívül minden tisztségre választható.
 2. Aktív tag lehet az a közreműködő tag, aki fogszakorvosi képesítéssel rendelkezik és elsősorban parodontológiai betegségek kezelésével foglalkozik és egyben vállalja az EFP tagsággal járó kötelezettségét, azaz a J. Clinical Periodontology elektrónikus változatának előfizetését. .

      Az aktív tagságért a Vezetőséghez benyújtott írásbeli kérelemmel kell folyamodni.

      A   MPT aktív tagjainak ismeri el a MFE Parodontológiai Szekciójában aktív tagságot 

     nyert tagjait. Az aktív tag a MPT minden tisztségére választható.

 1. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki kiemelkedő szakmai tapasztalatával, nemzetközi tekintélyével a MPT munkáját jelentősen segíti. Tagságát a Vezetőség javaslata alapján a Közgyűlés hagyja jóvá
 2. Pártoló tag lehet az a magyar vagy külföldi természetes és jogi személy, aki a MPT működéséhez szakmai, anyagi, elvi, erkölcsi támogatást tud és óhajt nyújtani. A pártoló tagságot a vezetőség hagyja jóvá.
 3. A tagoknak joguk van a MPT tevékenységében és rendezvényein részt venni.
 4. A tagok ill. küldöttek a MPT közgyűlésén tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.
 5. A MPT közreműködő és aktív tagjai tagsági díjat kötelesek fizetni.
 6. Folyamatos tagság esetén a tagsági díjat évente egyszer, a tárgyév március 31.-ig kell befizetni.
 7. A tagsági díj befizetésének elmaradása tagsági viszony megszűnését vonja maga után.
 8. A tagság megszűnik
 • - a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy megszűnésével
 • - a MPT tagjai sorából való írásban bejelentett kilépéssel, amely bejelentést a Társaság elnökéhez vagy titkárához kell írásban benyújtani
 • - törléssel, ha a tagdíjfizetésre kötelezett tag felszólítás ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének
 • - kizárással, ha tag a MPT céljainak elérését akadályozó vagy a MPT tekintélyét romboló tevékenységet folytat vagy ilyen kijelentéseket tesz. A kizárásról az elnökség előterjesztése alapján a MPT küldöttgyűlése minősített szótöbbséggel határoz

IV. A MPT Vezető Szervei, Tisztségei és Tisztségviselői

 1. A MPT legfőbb szerve a Közgyűlés
 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
 • - az alapszabály elfogadása és módosítása
 • - a vezetőség beszámolójának megvitatása és elfogadása
 • - a MPT elnökének és a vezetőség további 10 tagjának a megválasztása
 • - a mindenkori tagdíj összegének megállapítása
 • - a tiszteletbeli tag megválasztása
 • - a MPT megszüntetése
 1. A Közgyűlés határozatait a tagok szavazatai alapján, szavazattöbbséggel hozza. 

      Minősített, kétharmados szavazati többség szükséges az alapszabály módosításához és  

      a MPT megszüntetéséhez

 1. Titkosan kell lebonyolítani a szavazást személyi kérdésekben, illetve ha valamely tag kérésére a Közgyűlés úgy határoz.
 2. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább 1/3-a megjelent.
 3. Ha a Közgyűlésen megjelentek létszáma nem éri el a határozatképességéhez szükséges minimumot, az azonos napirenddel ismételten összehívott Közgyűlés, a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül, határozatképes.
 4. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni.
 5. A Közgyűlés összehívásáról, helyéről, idejéről és napirendjéről a vezetőség a tagokat legalább 10 nappal korábban, írásban tájékoztatja.
 6. A tagság ¼-ének kérésére rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
 7. A Közgyűlések közötti időszakban a MPT tevékenységét a Vezetőség irányítja.
 8. A Közgyűlés által 3 éves időtartamra választott vezetőség 11 tagú. Tagjai a MPT elnöke, alelnöke és titkára valamint további 8 tag.
 9. A MPT elnökét a Közgyűlés választja meg a hároméves időtartamra. Az elnöki tisztségre ugyanaz a személy legfeljebb két egymást követő ciklusban választható.
 10. Az Elnök
 • - önállóan jogosult a MPT képviseletére
 • - jogosult a társaság valamely vezetőségi tagját a MPT önálló képviseletével megbízni
 • - a MPT nevében aláírási joga van
 • - vezeti a Vezetőség üléseit
 • - őrködik a hatályos jogszabályok, valamint a MPT alapszabályának betartása felett
 • - a vezetőségi üléseken köteles beszámolni a megelőző időszakban végzett

                  tevékenységéről

 1. A MPT alelnökét a Vezetőség választja meg a tagjai közül.
 2. Az Alelnököt az Elnök javaslata alapján a Vezetőség választja meg.
 3. A Titkárt a Vezetőség választja meg az Elnök javaslatára.

-   A  Magyar Parodontológiai Társaságot képviseli az European Federation of Periodontology (EFP) éves közgyűlésein (EFP reprezentatív)

 • - az Elnök egyetértésével intézi a MPT ügyeit
 • - felelős a tagság és a vezetőség közötti kapcsolat biztosításáért
 • - felelős a MPT életének dokumentálásáért, a közgyűlések és a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséért.
 1. A MPT Pénztárosát a Vezetőség választja meg tagjai közül. A Pénztáros gondoskodik a pénztár kezeléséről, a Vezetőség pénzügyi határozatainak a végrehajtásáról, a bevételek és a kiadások teljesítéséről és a pénztárkönyv vezetéséről. A Pénztáros munkáját szükség esetén pénzügyi szakember is segítheti, akit a MPT alkalmaz és aki a MPT éves pénzügyi mérleget is elkészíti.
 2. A MPT Pénzügyeinek rendszeres ellenőrzésére a közgyűlés Pénztári Ellenőrt választ, aki ellenőrzi a MPT pénztárának hatályos jogszabályok szerinti működését. Amennyiben hiányosságot vagy szabálytalanságot észlel, úgy arról haladéktalanul értesíti írásban a MPT Elnökét és Titkárát.
 3. A Vezetőség tagjai a MPT tevékenységét irányítják az Elnök által kijelölt és a Vezetőség által elfogadott területeken. Tevékenységük hatékonyságának fokozására 3-5 fős munkacsoportot vagy bizottságot hozhatnak létre további tagok bevonásával.
 4. A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülést tart.
 5. A Vezetőségi ülés határozatképes, ha a Vezetőségnek legalább 5 tagja jelen van.
 6. A Vezetőségi üléseket az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az ülést megbízottja vezeti le.
 7. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök, távolmaradása esetén a levelező elnök dönt.
 8. Személyi kérdésekben a Vezetőség titkos szavazással dönt.
 9. A Vezetőség, a közgyűlések közötti időszakban végzett munkájáról tájékoztatja a tagságot.

V. MPT Bizottságai

 1. A Számvizsgáló Bizottság a Küldöttgyűlés által 3 évre választott 3 tagból áll.
 2. A Számvizsgáló Bizottság tagjai nem lehetnek azonosak a vezetőség tagjaival, illetve összeférhetetlenségi ok áll fenn azok hozzátartozói vonatkozásában.
 3. A Számvizsgáló Bizottság munkáját a Bizottság elnöke irányítja, akit a tagok maguk közül választanak.
 4. A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a MPT gazdálkodását, és arról jelentést készít a közgyűlés részére.
 5. A Számvizsgáló Bizottság tevékenységének szabályait maga állapítja meg, határozatait szótöbbséggel hozza.
 6. A Jelölő Bizottság elnökét és 4 tagját a MPT közgyűlése titkosan választja 3 évre. A Bizottság összetételére a közgyűlés elnöke tesz javaslatot a közgyűlésen.  A Bizottság feladata a személyi javaslatok megtétele a közgyűlésen az Elnök személyére és a vezetőség tagjaira vonatkozóan.
 7. A vezetőség mellett Tanácsadó Testület működik. A tanácsadó Testület feladata a szakterületek közötti információcsere gyorsaságának biztosítása, szakmai kérdésekben vélemény kialakítása. A Tanácsadó Testületbe a Társaság egyes tagjainak alapján a vezetőség és a közgyűlés választhat tagokat a parodontológiához kapcsolódó szakterületek kiváló szakemberei közül.

VI. A MPT Vagyona

 1. A MPT vagyona a tagdíjakból, a különböző forrásokból származó támogatásokból, saját tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételekből és a MPT vagyonának hozadékaiból tevődik össze.
 2. A MPT kiadásai a működési költségek, a rendezvények költségei, tiszteletdíjak, jutalmak és egyéb kiadások. A MPT a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelően rend szerint, éves pénzügyi tervét és a beszámolót a Vezetőség hagyja jóvá, végrehajtását a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi.

VII. A MPT megszűnése

 1. A MPT megszűnik

-ha felosztását a Közgyűlés kétharmados többséggel megszavazza

- ha más egyesülettel egyesül

-ha a felügyelő szerve a Magyar Köztársaság állami társadalmi vagy gazdasági rendjét, illetőleg a tagok érdekét sértő vagy veszélyezteő működése miatt felosztja.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadóak.
 2. A Magyar Fogorvosok Egyesülete Parodontológiai Társaságának alapszabályát a Küldöttgyűlés 2009 május 15-én elfogatta.